banner
English
Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Số ký hiệu 115/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 04/11/2020
Kiểu ban hành 49 Đơn vị phát hành CHÍNH PHỦ
Tệp tin đính kèm
Các văn bản khác:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
755/CĐ-TTg 16/09/2022 CÔNG ĐIỆN: Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Chi tiết
246/TB-VPCP 16/09/2022 THÔNG BÁO: Kết luận của ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương Chi tiết
139/2021/NĐ-CP 18/01/2022 NGHỊ ĐỊNH: Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
118/2021/NĐ-CP 18/01/2022 NGHI ĐỊNH: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Chi tiết
09/KL-KW 21/09/2021 KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên Chi tiết
4126/BNV-TCBC 21/09/2021 V/v xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP Chi tiết
01/2021/TT-TTCP 17/06/2021 THÔNG TƯ: Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tắc tiếp công dân Chi tiết
38/2020/TT-BGTVT 29/04/2021 Thông tư: Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Chi tiết
06/2021/NĐ-CP 29/04/2021 Nghị định: Quy định chi tiết về một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Chi tiết
08/2020/TT-BGTVT 29/04/2021 Thông tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam Chi tiết
08/2021/NĐ-CP 29/04/2021 Nghị định: Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa Chi tiết
113/2020/TT-BTC 29/04/2021 Thông tư: Quy định lập dự toán, quản lý, sử dung và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
826/ĐTNĐPB-PC 01/12/2020 V/v Triển khai chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 07/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông ĐTNĐ Chi tiết
115/2020/NĐ-CP 04/11/2020 NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chi tiết
32/CT-BGTVT 10/09/2020 CHỈ THỊ: Về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải Chi tiết
29-CT/TW 10/09/2020 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chi tiết
773/CĐTNĐ-VT-ATGT 12/05/2020 V/v tổ chức thực hiện Nghị định 42/2020/NĐ-CP của chính phủ Chi tiết
42/2020/NĐ-CP 11/05/2020 Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa Chi tiết
1133/BYT-MT 14/03/2020 V/v Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động Chi tiết
132/2015/NĐ-CP 06/12/2019 DỰ THẢO SO SÁNH VỚI NĐ 132/2015/NĐ-CP Chi tiết
2020/NĐ-CP 06/12/2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Chi tiết
205-QĐ/TW 05/11/2019 QUY ĐỊNH Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền Chi tiết
40/2019/TT-BGTVT 04/11/2019 THÔNG TƯ: Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Chi tiết
39/2019/TT-BGTVT 04/11/2019 THÔNG TƯ: Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tiếu thiểu trên phương tiện thủy nội địa Chi tiết
829/KH-ĐTNĐPB 16/10/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/04/2019 CỦA THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Chi tiết
10/CT-TTG 16/10/2019 Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Chi tiết
730/KH-ĐTNĐPB 24/09/2019 Kế hoạch: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc Chi tiết
36/2019/TT-BGTVT 23/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam Chi tiết
34/2019/TT_BGTVT 23/09/2019 Thông tư 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa. Chi tiết
33/2019/TT-BGTVT 23/09/2019 Thông tư 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa. Chi tiết
28/2019/TT-BTC 23/09/2019 Thông tư 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chi tiết
12/2019/TT-BGTVT 23/09/2019 Thông tư 12/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì ĐTNĐ. Chi tiết
01/2019/TT-BGTVT 23/09/2019 Thông tư 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa Chi tiết
35/QĐ-ĐTNĐPB 28/06/2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/QĐ-BGTVT NGÀY 14/01/2019 CỦA BGTVT VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/05/2018 Chi tiết
125/NQ-CP 28/06/2019 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/05/2018 Chi tiết
28-NQ/TW 28/06/2019 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
35/QĐ-ĐTNĐPB 13/06/2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THƯC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/QĐ-BGTVT NGÀY 14/01/2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/05/2018 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÌNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH Chi tiết
12/2019/TT-BGTVT 28/03/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Chi tiết
36/2018/QH14 23/12/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Chi tiết
125/NQ-CP 08/10/2018 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
BTP-LTT 01/07/2018 Tài liệu giới thiệu Luật tiếp cận thông tin Chi tiết
CTTĐT-PĐ 04/06/2018 Cổng thông tin điện tử pháp điển Chi tiết
DX/DTNDPB 04/06/2018 V/v Đề xuất tuyên truyền phổ biến pháp luật Chi tiết
28-NQ/TW 23/05/2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI. Chi tiết
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công Chi tiết
07/VBHN-BGTVT 15/12/2016 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA THANH TRA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chi tiết
132/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng Chi tiết
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội Chi tiết
271/QĐ-ĐTNĐPB 19/08/2014 Quyết định số 271/QĐ-ĐTNĐPB ngày 19/8/2014 (BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP DÂN TẠI TRỤ SỞ CHI CỤC ĐTNĐ PHÍA BẮC) Chi tiết
48/2014/QH13 17/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
68/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải Chi tiết
64/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Chi tiết
44/2013/TT-BGTVT 15/11/2013 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2012/tt-bgtvt ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy việt nam Chi tiết
128/2013/NĐ-CP 15/10/2013 Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển việt nam Chi tiết
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 22/08/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
93/2013/NĐ-CP 20/08/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa Chi tiết
57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Nghị định Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải Chi tiết
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chi tiết
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Chi tiết
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra Chi tiết
15/2011/TT-BNNPTNT 29/03/2011 Thông tư Ban hành “quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển” Chi tiết
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật thanh tra Chi tiết
40/2005/QH11 14/06/2005 Bộ luật Hàng hải của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 40/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Chi tiết
CÔNG ƯỚC QT 10/12/1982 Công ước của liên hợp quốc về luật biển (ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) các quốc gia thành viên của công ước Chi tiết
Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count