banner
English
Ngày 24 tháng 8 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
125/NQ-CP 28/06/2019 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/05/2018 Chi tiết
28-NQ/TW 28/06/2019 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
35/QĐ-ĐTNĐPB 13/06/2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THƯC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/QĐ-BGTVT NGÀY 14/01/2019 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23/05/2018 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 125/NQ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÌNH PHỦ VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH Chi tiết
12/2019/TT-BGTVT 28/03/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Chi tiết
36/2018/QH14 23/12/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Chi tiết
125/NQ-CP 08/10/2018 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI Chi tiết
28-NQ/TW 23/05/2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI. Chi tiết
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công Chi tiết
07/VBHN-BGTVT 15/12/2016 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA THANH TRA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chi tiết
132/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội Chi tiết
68/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải Chi tiết
64/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Chi tiết
44/2013/TT-BGTVT 15/11/2013 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2012/tt-bgtvt ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy việt nam Chi tiết
128/2013/NĐ-CP 15/10/2013 Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển việt nam Chi tiết
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 22/08/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chi tiết
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Chi tiết
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra Chi tiết
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật thanh tra Chi tiết
Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count